Author = Guangwei Zhao
Application of metagenomic sequencing toward rapid and sensitive ‎diagnosis of goose avastrovirus infection in China

Volume 13, Issue 1, March 2022, Pages 1-6

Guangwei Zhao; Xinzhu Deng; Di Wu; Ruibing Cao; Aojun Shao; Yu Zhou; Tianqi Zhang; Ge Li; Hongzhang He; Jing Lu; Liwu Zhang


First clinical isolation report of Shewanella xiamenensis from Chinese giant salamander

Volume 13, Issue 1, March 2022, Pages 141-144

Yingming Zhu; Ting Yao; Yan Wang; Ziliang Zhao; Xiaowei Yang; Xia Liu; Guangwei Zhao


Pneumonia infection by Morganella morganii in a male alpaca

Volume 10, Issue 3, September 2019, Pages 267-269

Guangwei Zhao; Mengjian Ding; Di Wu; Zeli Luo; Jia Liu; Xiaowei Yang


Diagnosis and characterization of duck beak atrophy and dwarfism syndrome in Chongqing of China

Volume 10, Issue 2, June 2019, Pages 169-172

Guang Zhao; Tingting Huang; Di Wu; Liwu Zhang; Zeli Luo; Jia Liu; Xiaowei Yang